از عجایب تاریخ ما!


کرنیل رابرت (COL Robert Warburton ) فرزند واربرتن و شاهجهان بیگم. شاه جهان بیگم برادر زاده دوست محمد خان است. شاه جهان بیگم همسر مردی به نام فیض طلب بوده است که بعد از او با این مرد انگلیس از لشکر متجاوز انگلیس به کابل، ازدواج می کند. صاحب عکس پسر همان زن است که برای 17 سال (از 1882 تا 1897) مناطق خیبرو قبایل افریدی را به صورت موثری آرام نگهداشت و اداره کرد. او به زبانهای پشتو و فارسی مسلط بود. رابرت حدود ده ماه پس از شکست مشهور انگلیس در کابل و تباهی لشکر شکستی آنها در جگدلک تولد شد. یعنی متولد جگدلک است که دریکی از قلعه های جنگی انگلیس که میان جگدلک و گندمک قرار داشت، تولد شد. 

به گفته یکی از دوستان آقای رابرت برتن را می شود رابرت خان بارکزی خواند.همین طور نیست؟

عکس دوم- مادر درانی این آقاست که در میان نشسته است.

تاریخ ما از این ازدواجهای آنچنانی بسیار دارد که می تواند موضوع جالبی برای تحقیق باشد.


پ. ن: این مطلب را برای فیس بک نوشته بودم. به زودی درین مورد مفصلتر خواهم نوشت.

/ 0 نظر / 9 بازدید