تبانی فاشیزم و تروریزم در یک جنگ روانی


ارگ قطعات اردوی ملی را به دست طالبان برای سلاخی می سپارد تا هیبت قومی بر سایر مردم بنشاند. جنگ طالب با همه شاخ و برگ داخلی و خارجی که دارد از طرف دولت غنی-عبدالله به هدف پیشبرد جنگ روانی فاشیزم علیه اقوام دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته و به ترکتازی طالبان میدان داده می شود.

کرنش در برابر طالب و بینوا گذاشتن قطعات اردو در محاصره طالبان و تسلیمی شهر ها به طالبان در راستای برنامه های فاشیستی قومی دولت به رهبری غنی و کله جنبانی و دهن جوال‌گیری عبدالله (حکومت وحدت ملی) می باشد. 


طالبان نیروی خالص پشتونی است که در تمام کشور اکثریت قریب به اتقاق لانه ها و حامیان شان در مناطق پشتون‌نشین است. در حالی که اردوی ملی متشکل از تمام اقوام کشور است و به ویژه که صفوف اردو بیشتر اقوام تاجیک وهزاره و ازبک اند. ازینرو دولت فاشیستی با بی کفایتی در جنگ در اصل جنگ روانی خویش علیه اقوام را به پیش می برد تا نشان بدهد که هیچ نیروی مانع پیشروی نیروهای پشتون شده نمی تواند و بعدها در صحبتهای چوچه فاشیستها در اینجا و آنجا می نگریم که از نام طالب دیگران را هم طعنه می دهند و هم می ترسانند و مردم را به کولاب فرستادن تهدید می کنند. 


خون هزاران جوان ما بریزد و غرور جوانان مان در حقارت و اسارت به دست طالب خرد و خمیر شود تا شمله پشتونی طالب بلند شود و غنی با همان شمله در ارگ جولان بزند. هدف ارگ و سپیدار تحقیر مردم ماست. به سخن دیگر اگر طالب از طرف پاکستان برای تحقیر و توهین و خرد و خمیر کردن غرور همه مردم ما به راه انداخته شد، حکومت غنی و عبدالله این تحقیر و توهین را تنها علیه غیرپشتونها هدایت کردند و ادامه می دهند. 


هیچ انسان باغیرت و با عزتی نمی تواند اسارت سربازان اردو به دست طالبان را بنگرد و بی تفاوت بماند. اما این حکومت هرگز و هیچگاهی راهکاری برای جلوگیری از تکرار وضعیت نمی کند. دولت اسیران طالبان را با عزت نگه می دارد و با خلعت رها می کند. هرگز انتقام تحقیر و توهین و کشتار اسیران اردو به دست طالبان را نمی گیرد اما گاهگاهی با سیاه رویی و دیده درایی روسپی‌مآبانه یی از اننقامگیری خون شهدا دم می زند. 


اسرا و شهدای ما در صفوف اردو و یا مردم ملکی ما در قرا و قصبات شان، مظلومترین مردمان روی زمین اند که گرفتار مافیای فاشیزم قومی در تبانی با معامله گران زراندوز و بی مغز و بی‌اندیشه سیاسی شده و همه روزه در قربانگاه ها خون شان می ریزد و غرور شان پایمال می گردد. 


این حکومت و این دستگاه خاین‌ترین و غدارترین حکومت تاریخ و جغرافیای بشریت است. 


مگر نیست؟؟؟/ 0 نظر / 10 بازدید